RELACJE INWESTORSKIE

25 kwietnia 2023

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

Zobacz

Informacje finansowe

Historyczne wyniki grupy
w mln pln, MSSF 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży 853 985 982,6 867,0 712,1
EBITDA 50,9 70,9 5,2 99,0 72,3
Zysk netto -116,7 -116,5 -110,3 50,4 10,0
Kapitał własny -86,1 341,6 385,0 480,1 307,2
Suma bilansowa 868,8 1947,9 1 283,6 1 383,2 879,5
Pobierz w pliku XLS
Data Dokument

Notowania giełdowe

Dział akcje

23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.

Dywidenda

OT Logistics deklaruje zamiar dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem. Zasadą polityki Zarządu Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd. Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

rok obrotowy wartość dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
2020 0 zł 0,00 zł
2019 0 zł 0,00 zł
2018 0 zł 0,00 zł
2017 0 zł 0,00 zł
2016 9 993 620 zł 7,00 zł 16 sierpnia 2016 29 sierpnia 2016
2015 9 993 620 zł 7,00 zł 4 maja 2015 18 maja 2015
2014 9 993 620 zł 7,00 zł 3 czerwca 2014 17 czerwca 2014
2013 4 024 629 zł 3,15 zł 17 kwietnia 2013 19 kwietnia 2013

Raporty bieżące

Data Numer Dokument
20.06.2023 15:49 33/2023 Zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta - OT Port Świnoujście S.A. i ujawnienie informacji poufnej
09.06.2023 21:06 32/2023 Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
09.06.2023 21:02 31/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Raporty okresowe

Data Dokument
30.05.2023 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku.
25.04.2023 Jednostkowy raport roczny 2022 rok.
25.04.2023 Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok.

Obligacje

Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
Seria H
Wielkość emisji Obligacji 60 000 000 PLN
Ilość 60 000 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 01.12.2011
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 30 000 000 PLN
Ilość 30 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 21.02.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 4 000 000 EUR
Ilość 4 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 6,50%
Data emisji 28.03.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 100 000 000 PLN / 14 911 000 PLN
Ilość 100 000 szt. / 14 911 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 3,9 pp
Data emisji 20.11.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 10 000 000 PLN
Ilość 10 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 5,40%
Data emisji 18.08.2015
Seria została wykupiona
Pobierz warunki Emisji
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 25 445 000 PLN / 6 327 000 PLN
Ilość 25 445 szt. / 6 327 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + marża
Data emisji 23.02.2017
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN
Ilość 21 500 szt. / 17 900 szt.
Oprocentowanie nominalne stałe
Data emisji 04.12.2017
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 104 207 000 PLN
Ilość 104 207 szt.
Oprocentowanie nominalne zmienne
Data emisji 28.05.2019
Seria została wykupiona
Data Nazwa
2023 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H
2023 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 27.02.2023 r.
2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H - 27.02.2023 r.

Walne zgromadzenie

Data Dokument
26.05.2023 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A
26.05.2023 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26.05.2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.05.2023 - Link do transmisji

Zarząd

Kamil Jedynak

Prezes Zarządu

Więcej

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Grzegorz Zubrzycki

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość, Finanse (1996 rok). W 1994 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 826) a w 1997 roku Doradcy Inwestycyjnego (nr 124).

W latach 1994 – 1997 pracował w DM Penetrator S.A. w Krakowie w Dziale Inwestycji Kapitałowych, następnie w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1998 – 2001 doradca Inwestycyjny w Skarbiec TFI S.A. a następnie PBK Atut TFI S.A. (2002-2003). Od lipca 2003 roku odpowiedzialny za działalność inwestycyjną spółki ubezpieczeniowej KUKE S.A.

Od marca 2006 do stycznia 2023 roku zatrudniony w PTE Allianz Polska S.A. Początkowo odpowiedzialny za inwestycje części akcyjnej Funduszu, w późniejszym okresie powierzone mu zostało stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W roku 2009 powołany został w skład Zarządu PTE jako Chief Investment Officer (CIO) odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Funduszu a od roku 2012 Wiceprezesa Zarządu – CIO.

Daniel Górecki

Członek Zarządu

Więcej

Pan Daniel Górecki jest od 2003 r. radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest absolwentem aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Posiada wiedzę w zakresie prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Pan Daniel Górecki jest wieloletnim partnerem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Górecki Nienartowicz Grodziński PGNG s.c. we Wrocławiu oraz członkiem organów wielu spółek prawa handlowego (jako członek zarządu i rad nadzorczych bądź likwidator).

Z Grupą OT Logistics współpracuje od ponad 20 lat jako prawnik, a także członek rad nadzorczych spółek zależnych.

Dział Władze spółki

Ład korporacyjny

Data Nazwa
2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
2020 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2020 roku
2019 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 roku

Kalendarium

Archiwalne
17.09.2020 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
30.04.2021 Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
31.05.2021 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
21.09.2021 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
26.11.2021 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
29.04.2022 Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021
24.05.2022 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
27.09.2022 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku
22.11.2022 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
25.04.2023 Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022
30.05.2023 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
19.09.2023 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku
21.11.2023 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

  • ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

MARTA ŚWIĘCICKA

Kierownik Biura Zarządu

  • +48 694 448 781
  • marta.swiecicka@otlogistics.pl