Raport niefinansowy

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics i OT Logistics S.A.

Jako lider w transporcie wodnym śródlądowym w Europie Środkowej działamy między innymi na rzecz ochrony środowiska, poprzez wykorzystywanie i promowanie transportu ładunków żeglugą śródlądową. Chroniąc środowisko, zapewniamy bezpieczeństwo ekologiczne wszystkich naszych pracowników i klientów. Przyczyniamy się również do aktywizacji terenów rolniczych w naszym regionie i zapewnieniu efektywnych ekonomicznie dostaw do krajów, gdzie występuje deficyt żywności.

Naszym głównym celem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie wartości najbliższego otoczenia, a prowadząc przejrzystą politykę zatrudnienia mającą na celu satysfakcję pracowników staramy się pomagać w podnoszeniu ich kwalifikacji, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz pozostajemy otwarci na dialog z organizacjami pracowniczymi.

Założenia przyjętej strategii Grupy Kapitałowej OT Logistics przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczeństwa i mają korzystny wpływ na gospodarkę oraz środowisko naturalne.

Nasze wszystkie osiągnięcia to zasługa każdego z nas, naszej pracy, kreatywności i zaangażowania.

Po raz pierwszy prezentujemy Państwu sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics i OT Logistics S.A. Dokument prezentuje nie tylko zdolność naszej Grupy Kapitałowej do sprostania oczekiwaniom interesariuszy, czy opłacalność przyjętego modelu biznesowego, ale przede wszystkim sprzyja budowaniu zaufania do Spółki i całej Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Raporty

Raport niefinansowy 2018r.

Raport niefinansowy 2017r.

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej Spółka), na podstawie art. 90k w związku z art. 90i ust. 1 i 2 oraz art. 90l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) (dalej Ustawa), podaje do wiadomości publicznej informację o zawarciu poniższych transakcji pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym ze Spółką: W dniu 31 grudnia 2020 r. pomiędzy Spółką (jako pożyczkobiorcą) a RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (jako pożyczkodawcą) zostały zawarte umowy pożyczki na kwoty 1) 53.168.000,00 zł, 2) 6.071.783,99 zł, 3) 25.800.000,00 zł. Spółka OT Logistics S.A. jest spółką dominującą wobec spółki RCI sp. z o.o., posiadającą bezpośrednio i pośrednio (jako większościowy wspólnik OT Nieruchomości sp. z o.o. – wspólnika RCI sp. z o.o.) większość udziałów na zgromadzeniu wspólników RCI sp. z o.o. Z punktu widzenia OT Logistics S.A. transakcje nie stanowią jej zwykłej działalności i posiadają charakter istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust. 1 pkt 1 oraz art. 90l Ustawy. Transakcje odbywają się na warunkach rynkowych – oprocentowanie pożyczek i okres na jaki zostały udzielone zostały ustalone na poziomie innych pożyczek zawieranych w Grupie Kapitałowej OT Logistics. Zawarcie transakcji stanowi realizację Planu naprawczego, o wdrożeniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 17/2020 dotyczącym rewizji założeń Planu Naprawczego na lata 2020-2021, co uzasadnia interes OT Logistics S.A. i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

31.12.2020 r.

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi